คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลงทะเบียนบัตรใหม่ออนไลน์
Online New Patient Registration
[ ภาษาไทย ]    [ English language ]

ลงทะเบียนบัตรใหม่ออนไลน์

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูล

  • ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน
  • ลงทะเบียนบัตรใหม่ออนไลน์
  • เสร็จสิ้น

ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน