คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


Vision (วิสัยทัศน์)
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งกรุงเทพมหานคร ที่ทรงคุณค่าของประเทศ ผู้นำด้านเวชศาสตร์เขตเมือง

ปณิธาน/ค่านิยมองค์กร
สืบพระราชปณิธาน ล้นเกล้ารัชการที่ ๖
"วชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน"

ค่านิยมองค์กร : We are VAJIRA
V : Visionary มองการณ์ไกล
A : Altruism มีจิตสาธารณะ
J : Justice ยึดถือความถูกต้อง
I : Integration ประสานงานดี
R : Responsibility มีความรับผิดชอบ
A : Agility ยืดหยุ่น พร้อมเปลี่ยนแปลง