คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ใบรับรองการได้รับวัคซีน COVID-19

Vaccine Covide-19 Certificate

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • พิมพ์/บันทึกใบรับรอง
  • เสร็จสิ้น

ข้อมูลพื้นฐาน / Check information